• صفحه اصلی
  • >
  • خبر
  • >
  • تعرفه رسمی و پایه‌ای خدمات و آثار عکاسی مطبوعاتی – سال ۱۴۰۲ اعلام شد

تعرفه رسمی و پایه‌ای خدمات و آثار عکاسی مطبوعاتی – سال ۱۴۰۲ اعلام شد

 

«انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران» در سال‌های اخیر با هدف بهبود شرایط اقتصادی صنف عکاسان مطبوعاتی، نسبت به قیمت‌گذاری خدمات عکاسی مطبوعاتی و انتشار دفترچه تعرفه اقدام کرده است.
در سال جاری نیز انجمن به منظور بررسی هرچه دقیق‌تر شرایط موجود، مشخص‌کردن اولویت‌های قیمت‌گذاری، تعیین پارامترهای تاثیرگذار در قیمت و… اقدامات مختلفی را انجام داد.

در نخستین گام انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی با انتشار یک پرسشنامه و دعوت از عکاسان مطبوعاتی برای پاسخ به آن تلاش کرد تا وضعیت موجود را ارزیابی کند. این نظرسنجی که ۱۸۸ عکاس مطبوعاتی شاغل در رسانه‌ها به آن پاسخ دادند، چشم‌انداز دقیق و روشنی را به انجمن برای تعیین تعرفه خدمات ارائه داد.

در گام بعدی، انجمن با دعوت از عکاسان مطبوعاتی، پیشکسوتان و فعالین رسانه‌ای در یک جلسه حضوری در خانه هنرمندان ایران، نتایج این نظرسنجی را با حاضرین در میان گذاشت و دیدگاه‌های مشورتی این افراد را برای شرایط انتشار تعرفه و تاثیرگذاری هرچه بیشتر آن دریافت کرد.

در گام سوم نیز پیش‌نویس اولیه تعرفه انجمن در اختیار جمعی از سردبیران رسانه‌ها، دبیران عکس و متخصصین قرار گرفت و دیدگاه‌های مشورتی آن‌ها نیز در بهبود تعرفه سال ۱۴۰۲ لحاظ شد.
در تعرفه ارائه‌شده توسط انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران در سال ۱۴۰۲ توجه به نکات زیر لازم است:

▫️ مبالغ ذکرشده در این تعرفه به صورت قیمت «پایه» و «حداقلی» در نظر گرفته شده است.

▫️ انجمن در مذاکرات آتی خود با مدیران رسانه‌ها و معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تلاش خواهد کرد تا این تعرفه بیش از پیش از سوی نهادهای مختلف به رسمیت شناخته شود.

▫️ باید توجه داشت که توجه به قیمت‌گذاری دقیق و نظام‌مند به عنوان یک تعهد حرفه‌ای، ضامن هماهنگی و همبستگی بین همکاران عکاسی مطبوعاتی در سراسر ایران خواهد بود.

▫️ انجمن آگاه است که بسیاری از عکاسان مطبوعاتی، به خصوص عکاسان مستقل با شرایط پیچیده و سخت اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. توصیه انجمن به تمامی اعضا و همکاران خود این است که از این سند به عنوان مبنای اولیه مذاکرات خود با کارفرمایان و سفارش‌دهندگان استفاده کنند و با در نظر گرفتن قیمت پایه‌ ارائه‌شده در این تعرفه و حفظ سطح کیفی حرفه‌ای فعالیت‌های خود، به توسعه اقتصادی این شغل در کشورمان کمک کنند.

▫️ انجمن از رسانه‌ها و سفارش‌دهنده‌هایی که این تعرفه را مبنای مذاکرات برای پرداخت دستمزد عکاسان مطبوعاتی قرار می‌دهند، قدردانی می‌کند.

▫️ این تعرفه حاصل کار گروهی اعضای هیئت‌مدیره، کمیته‌های تخصصی و مشاوران انجمن بوده و با درنظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و حقوقی جاری کشور به عنوان شاخص و راهنمای پایه‌ای تعیین قیمت خدمات عکاسی مطبوعاتی ایران مورد استفاده قرار می گیرد.

 

تعرفه پایهای خدمات عکاسی مطبوعاتی به صورت تمام وقت برای رسانه ها

عنوان حداقل دستمزد ماهیانه

مدیریت سرویس عکس خبرگزاریها و موسسات مطبوعاتی ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
فعالیت به صورت تماموقت
مدیریت سرویس عکس روزنامه ها ۱۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
فعالیت به صورت تمام وقت
عکاسی مطبوعاتی برای خبرگزاریها و موسسات مطبوعاتی ۱۴٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
فعالیت به صورت تمام وقت
عکاسی مطبوعاتی برای روزنامه ها ۱۳٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
فعالیت به صورت تمام وقت
تعرفـه اعلامـی حداقـل حقـوق پایـه بـه صـورت خالـص پـس از کسـر کسـورات قانونـی بـوده و بـدون احتسـاب هزینـه ایـاب و
ذهـاب، حـق مسـئولیت، سـابقه فعالیـت، اضافـه کاری، تعطیـل کاری، حـق مامور یـت، هزینـه اسـتهالک تجهیـزات، حـق مسـکن،
حــق عائله منــدی، ســنوات و دیگــر مزایــای پیشبینی شــده در قانــون کار اســت.
تهیــه تجهیــزات عکاســی بــه عهــده رســانه اســت و در صورتــی کــه تجهیــزات توســط عــکاس تامیــن شــود، هزینــه اســتهلاک
آنهــا بایــد معــادل »حداقــل ۲ درصــد ارزش ر یالــی بــه روز تجهیــزات در هــر مــاه« پرداخــت شــود. قیمــت بــه روز تجهیــزات، از
فروشــگاههای معتبــر تجهیــزات عکاســی قابــل اســتعالم اســت.

مطابق قانون، رسانه موظف است حق بیمه را با حقوق و مزایای کامل در یافتی عکاس محاسبه و پرداخت کند.

گزارش تصویری خبری اختصاصی برای رسانه
فعالیت به صورت حق التصویری و مستمر
درجه ۱ ۸۰۰ هزارتومان
درجه ۲ ۵۶۰ هزار تومان
درجه ۳ ۴۴۰ هزار تومان
تعرفــه اعلامــی حداقــل قیمــت بــوده و بــدون احتســاب شــرایط بحــران، ســابقه فعالیــت، هزینه هــای ایــاب و ذهــاب، اســکان،
پذیرایـی و … محاسـبه شـده اسـت.
تشخیص کیفیت گزارش تصویری به عهده دبیر عکس رسانه است.
تعرفه اعلامی مربوط به دستمزد عکاسان سراسر کشور است.
مطابـق قانـون، رسـانه موظـف اسـت عکاسـان حق التصویـر را بـا اسـتفاده از بیمـه مسـئولیت در قبـال حـوادث حیـن کار بیمـه
کنـد.
عنوان حداقل دستمزد
عکاسی از رویداد ۲ ساعته ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان
عکاسی از رویداد نیم روزه )۴ ساعت( ۲٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان
عکاسی از رویداد یک روزه )۸ ساعت( ۴٫۸۰۰٫۰۰۰ تومان
تعداد عکس تولیدی، نحوه ارائه فایل و … بر اساس توافق میان عکاس و سفارش دهنده خواهد بود.
تعرفه اعلامی حداقل دستمزد بوده و بدون احتساب هزینه های ایاب و ذهاب، اسکان، پذیرایی و … محاسبه شده است.
تعرفه پایه ای خدمات عکاسی مطبوعاتی برای برگزارکنندگان رویدادها

عنوان حداقل دستمزد
صفحه یک روزنامه به عنوان عکس یک ۵۵۰٫۰۰۰ تومان
حداکثر ضلع بزرگ ۲۵۰۰ پیکسل
صفحه داخلی روزنامه به عنوان عکس خبر یا گزارش ۳۰۰٫۰۰۰ تومان
حداکثر ضلع بزرگ ۲۰۰۰ پیکسل
صفحه جلد مجله به عنوان عکس یک ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان
حداکثر ضلع بزرگ ۳۰۰۰ پیکسل
صفحه داخلی مجله به عنوان عکس خبر یا گزارش ۵۰۰٫۰۰۰ تومان
حداکثر ضلع بزرگ ۲۰۰۰ پیکسل
صفحه داخلی مجله )دابل پیج( ۷۰۰٫۰۰۰ تومان
حداکثر ضلع بزرگ ۳۵۰۰ پیکسل
منظور از تک عکس روز ، تصاویر خبری است که روزانه توسط عکاسان رسانه ها یا عکاسان آزاد تولید میشود و تعرفه عکس
آرشیوی یا آرشیو تاریخی بر اساس توافق عکاس و رسانه است.
تعرفه اعلامی، حداقل قیمت برای هر فریم عکس بوده و با توجه به اهمیت موضوع یا رویداد می تواند افزایش داشته باشد.
تعرفه اعالمی مربوط به استفاده غیرتجاری و غیرتبلیغاتی از عکس و برای فقط یک بار انتشار یا استفاده است.

قبلی «
بعدی »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *