بایگانی برچسب ها: روز جهانی عکاسی

عکس؛ نورِ چشمِ عکّاس است >سعید رضادوست

سعید رضادوست پیامبرانِ روزگارِ بی‌اعجاز (جُستاری درباره‌ی روز جهانی عکاسی)   معجزه؛ هیچ نیست مگر برانداختن پرده‌یِ عادت از چشم‌ها. دعوتی است به دیگر نگریستن. تکاندنِ غبارِ عادت است از چیزها. عکّاس در پی برانداختن پرده‌های تکرار و عادت است‌ . دعوت کننده‌ای است برای گریز از روزمرّگی. لنزِ دوربینِ عکاس؛ پلک بر هم زدنی […]